blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Vers van de pers!

Verscheen voorjaar 2021

Verscheen voorjaar 2021

Nieuw!

2e druk is verschenen!

Alweer de 5e druk!

Wat is astrologie?

Mensen, waar ook ter wereld, hebben altijd naar de hemel gekeken en geprobeerd om inzicht te krijgen in de verschijnselen die zich daar voordoen en die verschijnselen weer te betrekken op gebeurtenissen die zich ongeveer gelijktijdig op aarde afspeelden. Astrologie kun je zien als een kennisgebied dat gegroeid is uit dat vele eeuwen zoeken. Zo zijn er over de hele wereld verschillende soorten astrologie ontstaan. De bakermat van de westerse astrologie ligt in Stonehenge in Zuid-Engeland.

Stonehenge is een prehistorisch monument uit de Bronstijd - een heiligdom -  dat bestaat uit grotere en kleinere monolieten en dekstenen. Aan de bouw is te zien dat er rekening is gehouden met zon- en maanstanden. In die tijd (4000-2000 v. Chr.) bestonden er tussen Stone­henge en Mesopotamie al handelscontacten over zee. Op die manier werd er astrologische en astronomische kennis uitgewisseld met de Babylonieës die in Mesopotamië - het gebied tussen de Eufraat en de Tigris - woonden. Astro­logie werd toen gebruikt om voorspellingen te doen over het lot van een heel volk of een land. Pas onder invloed van de Grieken is de geboortehoroscoop ontstaan.
Mensen denken vaak - omdat astrologie al zo oud is - dat er nooit wat aan veranderd is, maar astrologie heeft zich net als iedere andere wetenschap ontwikkeld in de loop der tijden. Als je nu bij een astroloog komt krijg je een psychologische karakterduiding die van deze tijd is.

Waarom werkt astrologie?
De astrologie gaat er vanuit dat alles binnen ons zonnestelsel deel uitmaakt van een groter geheel en dat elk afzonderlijk deel is opgebouwd volgens hetzelfde principe. Vanuit die gedachte is een astroloog in staat om het onmeetbare van het meetbare af te lezen. Zo zien astrologen in een molecuul met zijn atomen een af­spie­geling van ons zonne­stel­sel en in ons zonne­stelsel ziet een astro­loog weer een afspie­geling van de psyche van de mens. De onmeetbare psyche wordt zo afgeleid van het meetbare zonnestelsel en de meetbare molecuul met zijn atomen.
Volgens de oude astrologische wet zo boven, zo beneden gaan we er ook vanuit dat als er een planeet boven aan de hemel verschuift dat met een verschuiving binnen de psyche gepaard zal gaan en dat kan dan weer een innerlijke of uiterlijke gebeurtenis tot gevolg hebben.
Mensen maken allemaal deel uit van de kosmos, dat grotere geheel van cycli, waarbin­nen alles met elkaar verbonden is en alles elkaar beïnvloedt. Velen van ons ervaren bijvoorbeeld duide­lijk dat de stand van de Maan invloed heeft op onze stem­ming en in dat licht bezien is het misschien gemakke­lijker voor te stellen dat ook planetaire krach­ten kunnen doorwer­ken in ons be­staan. Zelfs in de wetenschap kan men er niet meer om heen dat het leven op aarde rea­geert op de elektri­sche en magneti­sche invloeden van de Zon, Maan en de planeten.

Wat doet een astroloog precies?
Een astroloog werkt met de Zon, de Maan, de planeten en de dierenriem. En hoewel een astroloog heel goed weet dat de aarde om de zon draait, bekijkt hij toch alles wat zich aan de hemel voordoet vanuit de aarde omdat ons leven zich nu eenmaal op aarde afspeelt. Vanuit de aarde gezien lijkt het of de Zon in één jaar een baan beschrijft rond de aarde. Binnen deze zonne­baan, die schuin staat op de evenaar, bewegen alle planeten zich. Je kunt je deze baan voor­stel­len als een ring om de aarde heen. Deze ring nu is de dierenriem, die bestaat uit 12 gelijke stukken van 30 graden, die wij de dieren­riem­te­kens van Ram tot en met Vissen noemen. Een astroloog werkt dus helemaal niet met sterrenbeelden, zoals zoveel mensen denken. Dat is ook de reden dat een astro­loog het liever over dierenriemtekens heeft.
Ben je bijvoor­beeld jarig op 10 april dan staat de Zon vanaf de aarde gezien in het dierenriemteken Ram en ben je astrologisch gesproken "een Ram". In de horoscooprubrieken in de bladen wordt de tijdsduur van een teken altijd bij benadering aangegeven, die data kunnen per blad verschillen. Het teken Ram duurt onge­veer van 21 maart tot 21 april, maar de juiste datum kan in verband met schrikkeljaren afwijken.
Als je op de grens van 2 tekens jarig bent kan een astroloog precies uitre­kenen op welk moment de Zon van teken wisselt en zien welk teken je echt bent.

Relatie tussen sterrenbeelden en dierenriemtekens
Nu hebben de dierenriem en de sterrenbeelden wel een relatie met elkaar. Een paar duizend jaar geleden stonden de sterrenbeelden namelijk precies achter de dierenriemtekens die toen de namen van de achterliggende sterrenbeelden hebben gekregen en dat heeft voor de nodige verwarring gezorgd, omdat in de loop der tijd de sterrenbeelden en de dierenriem ten opzichte van elkaar zijn verschoven. Maar toch spelen de sterrenbeelden nog een rol, ze geven namelijk de verschillende Tijdperken aan.
Ieder jaar schuift het beginpunt van de dierenriem een stukje terug langs de sterrenbeelden. Zo’n hele rondgang duurt 25.920 jaar. Omdat sterrenbeelden - in tegenstelling tot de dierenriemtekens - niet van gelijke grootte zijn, duren ook de verschillende Tijdperken niet even lang. De gemiddelde duur van een Tijdperk is iets meer dan 2000 jaar.
Het beginpunt van de dierenriem is nu aan het terugschuiven van het sterrenbeeld Vissen - dat het tijdperk van het christendom aangeeft - naar het sterrenbeeld Waterman - dat het tijdperk van Aquarius of het tijdperk van de Nieuwe Tijd aangeeft.
Astrologen zijn het er niet over eens of het Tijdperk van de Nieuwe Tijd al is begonnen. Dat komt omdat sterrenbeelden niet van gelijke grootte zijn en elkaar soms overlappen zodat niet altijd goed te bepalen is waar het ene sterrenbeeld ophoudt en het andere begint. De meeste astrologen gaan er van uit dat we ons in het overgangsgebied naar de Nieuwe Tijd bevinden.

Wat is een horoscoop?
Een astroloog kan aan de hand van de geboortedatum, de geboor­te­plaats en de geboor­te­tijd een horoscoop maken - een soort foto van de he­mel -  die precies laat zien in welke die­ren­riem­te­kens de Zon, de Maan en de plane­ten stonden op het moment van geboor­te. Als je je juiste geboortetijd niet weet kun je een kopie van je geboorteakte opvragen in de gemeente waar je bent geboren. Daar zijn kosten aan verbonden die per gemeente verschillen. Een kopie van je geboorteakte is overigens niet hetzelfde als een geboorte uittreksel. In Nederland is het sinds 1893 wettelijk verplicht om de geboortetijd te noteren. Vroeger werd de tijd afgerond, soms wel op een half uur, maar tegenwoordig wordt het tot op de minuut aangegeven.
De juiste geboortetijd is het moment dat de baby voor het eerst onafhankelijk van de moeder ademhaalt, meestal is dat de eerste schreeuw. Het is belangrijk dat een geboortetijd nauwkeurig is, omdat er in een paar minuten al belangrijke veranderingen kunnen optre­den.  De Ascendant verschuift namelijk vrij snel en kan net in die tijd van teken verwisselen en het is een groot verschil of iemand bijvoor­beeld nog net een Vissen- of al een Ram-ascen­dant heeft.
Astrologen trekken een geboortetijd altijd een beetje in twijfel omdat ze nooit precies weten welk moment de arts of vroedvrouw heeft gekozen als geboortemoment.
Ook kun je je voorstellen dat er bij een moeilijke bevalling later op de klok wordt gekeken. Verder is het niet ondenkbaar dat de klok voor of achter liep.
Het is in veel gevallen mogelijk om een juiste geboortetijd te achterhalen. Een astroloog heeft dan minimaal 5 belangrijke gebeurtenissen uit iemands leven nodig - denk aan huwelijk, opera­tie, verhuizing, scheiding of slagen voor een examen - om de exacte geboorte­tijd te kunnen uitre­kenen.

Wat kun je met een horoscoop doen?
Uit zo'n geboor­tehoroscoop kan een astroloog een grondpa­troon van het karak­ter halen: wat zijn iemands talen­ten, waar liggen de knelpunten, wat zoekt iemand in een part­ner?
Wat een astroloog bijvoorbeeld niet kan is het intelligentie­niveau van iemand uit een horoscoop halen, of aan een horo­scoop zien of het een man, een vrouw, een goed mens of een slecht mens betreft, omdat mensen zelf kunnen bepalen of ze op een posi­tieve of nega­tieve manier met be­paalde eigen­schap­pen omgaan.
Wat je met behulp van astrologie wel kunt is meer inzicht krijgen in je eigen karakter en dat van anderen. Als je jezelf beter kent en meer begrip kunt opbrengen voor je eigen hande­len, begrijp je andere mensen vaak ook beter. Je kunt de ander dan meer in zijn waarde laten. Natuurlijk zijn er ook andere manie­ren om tot datzelfde doel te komen: astrologie is slec­hts één manier.

Voorspellen
Als astroloog krijg ik nog al eens de vraag of ik de toekomst kan voorspellen. Mijn standaardantwoord is in zo’n geval als u iets over uw toekomst wilt weten kunt u beter naar een helderziende gaan! Een astroloog kan namelijk geen concrete voorspellingen doen, maar hij kan wel de toekomstige tendensen en algemene lijnen voor een bepaalde periode aangeven en u vertellen wat de beste houding is om eventuele problemen in zo’n tijd het hoofd te bieden.

Toch lezen elke dag mensen weer hun horoscoop uit de bladen waarin voor de 12 dierenriemtekens wordt voorspeld wat je die dag, die week of die maand te wachten staat. Nu is dat eigenlijk onmogelijk want het zou betekenen - omdat we 12 dierenriemtekens hebben - dat één/twaalfde van de mensheid die dag, die week of die maand  precies hetzelfde zou meemaken. Serieuze astrologen zijn daarom helemaal niet zo blij met de voorspellingen uit de bladen. Die horoscooprubrieken worden vaak ook nog gemaakt door journalisten die geen echte, individuele horoscoop kunnen maken. Wat ze doen is voor elk zonneteken wat steekwoorden door elkaar husselen en daar een verhaaltje van maken. Soms hebben ze zich wel wat meer in astrologie verdiept en weten ze dat er een bepaalde planeet in transit door een bepaald zonneteken loopt en baseren ze daar hun voorspellingen op.

Tekst: Ineke Bergman


Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken

Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40
F 0545 48 11 35

info@A3boeken.nlA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

27/09/2021 27 september - 9 oktober 2021: het Blauwe Hand levenspad
17/09/2021 De volle maan van 21 september 2021
14/09/2021 14 - 26 september 2021: het Witte Tovenaar levenspad
03/09/2021 De nieuwe maan van 7 september 2021
 

Agenda