blackjack oyna casino metropol


 

A3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

U bent hier : A3 boeken Nieuws

Nu verkrijgbaar!

Speciaal voor
kinderen

Jaaa, ze zijn er!

Lichttaalkaarten!

Tarot, bewustzijnsontwikkeling en de Egyptische mysteriescholen

De 22 tarotkaarten van de Grote Arcana geven de verschillende grote ontwikkelingsstadia in een mensenleven weer: van het prille sluimerende begin tot de terugkeer naar het al-bewustzijn. Deze stadia of bewustzijnsniveaus zie je ook terug in eeuwenoude mythen. In het oude Egypte werd in mysteriescholen onderwezen over de onsterfelijkheid van de ziel, een weg die door de 22 tarotkaarten in beeld wordt gebracht.

De tarot is een eeuwenoude verzameling kaarten met een mysterieuze achtergrond. Er zijn mensen die menen dat zigeuners de kaarten vanuit India of Egypte naar Europa hebben gebracht. De verzameling omvat 78 symboolkaarten: 22 Grote Arcana en 56 Kleine Arcana kaarten. Arcana betekent ‘geheim’. Tarotkaarten helpen je om je bewust te worden van je onderbewuste en dit leidt tot meer zelfkennis. De kaarten zijn als een geestelijke spiegel, waarin je niet alleen jezelf kunt herkennen maar ook jezelf grondig kunt onderzoeken en bestuderen. Ze vormen een goed middel om jezelf en je omgeving beter te begrijpen.
Op een of andere manier stemmen de kaarten die je trekt precies overeen met je innerlijke toestand en tegelijk ook met hoe je in de wereld staat. Hierdoor kun je ineens je bestemming begrijpen of beseffen waarom het lot je bijvoorbeeld altijd naar dezelfde situatie terugvoert. Via de kaarten leer je begrijpen dat de oorzaken van je lotsbestemming binnen jezelf liggen. Als je zelf verandert, zal immers ook je lot veranderen.
Tarot is dus vooral bedoeld als een systeem om zelfbewust te worden. De 22 kaarten van de Grote Arcana, ofwel de grote (levens)geheimen, geven de grote ontwikkelingsstadia in het leven aan, de verschillende bewustzijnsniveaus van het prille sluimerende begin tot de terugkeer naar het al-bewustzijn. Vanaf de oudheid tot nu is die ontwikkelingsweg verbeeld in symbolen die we terugzien in hiëroglyfen, kleitabletten, beeldjes, schilderingen, etc. Ook is de menselijke bewustzijnsontwikkeling vervat in mythische vertellingen: verhalen over goden, uitgedrukt in symbooltaal. Deze verhalen zijn soms duizenden jaren oud en geven nog steeds universele psychische processen in en waarheden over het menselijk bestaan aan. De goden in mythen kun je zien als krachtige archetypische symbolen die deel uitmaken van ons onbewuste.
 

Kennis van binnenuit en kennis van buitenaf
Ik heb onderzoek gedaan naar het verband tussen de tarotkaarten en de oude Egyptische mysteriescholen. Daar kwam ik op, doordat ik de tarotkaarten de Maan en de Zon vergeleek met respectievelijk het maanoog en het zonneoog van Horus en de bijbehorende mysteriescholen. Het linkeroog van Horus was het maanoog en stond voor het trainen van de intuïtieve mogelijkheden en het overwinnen van angsten en emoties. Dit was de vrouwelijke mysterieschool, waar de kennis van binnenuit kwam. Het rechteroog van Horus was het zonneoog en stond voor het kennisaspect van het universum, heilige geometrie en eenheidsbewustzijn (eenwording van linker- en rechterhersenhelft). Dit was de mannelijke school, waar de kennis van buitenaf kwam.
Het ene oog is het spiegelbeeld van het andere. Samen vormen ze de kwaliteiten en de eenheid van tegendelen. Tarot leert dat je door kennis over jezelf te vergaren en ervaringen op te doen, je de tegenstellingen van het leven kunt overstijgen en het goddelijke in jezelf in plaats van buiten jezelf gaat ervaren. Het maakt je bewust dat je een keus hebt, maar ook dat je zelf verantwoordelijkheid draagt voor je leven.
Je kunt de eerste kaarten van de Grote Arcana zien als je opvoeding, de tijd dat je leerde van anderen voordat je je eigen keuze maakte en je eigen weg ging. De Dwaas (kaart 0) is als de vrije geest die vanuit zijn oorspronkelijke heelheid de sprong naar de mensenwereld gaat maken. Hij wil ervaringen opdoen, zodat zijn ziel zal groeien. Hij is te vergelijken met de Egyptische god Horus in zijn kindfase. Als zoon van Isis en Osiris werd hij afgebeeld als naakt, onschuldig kind dat bij Isis op schoot zat en de borst kreeg of staand met een jeugdlok en een vinger van zijn rechterhand tegen zijn lippen. Hij was het kind dat nog bescherming van zijn moeder nodig had tegen de moordenaar van zijn vader, Seth.
De Magiër en de Hogepriesteres (kaarten I en II) zijn te vergelijken met Isis en Osiris. Zij zijn als de hemelse ouders die weten dat er twee werelden zijn, namelijk een materiële wereld en een spirituele wereld. Ze staan met beide werelden in contact en delen op passende wijze (niet te veel en niet te weinig) hun kennis die vanuit de hogere bron komt.
De Keizerin en de Keizer (III en IV) zijn als de aardse ouders. Zij zorgen ervoor dat zorg, liefde, warmte en voedsel aanwezig zijn en daarnaast dat er orde, structuur, duidelijkheid en materie zijn op het aardse vlak.
De Hogepriester (V) geeft de spirituele wetten en gedragscodes in de opvoeding mee.
Bij de Geliefden (kaart VI) ontstaat er een prikkel, vaak van buitenaf, die het zorgeloze evenwicht verstoort. Er wordt een eigen keuze gemaakt en dit is het begin van de zoektocht van de ziel.
Bij de Zegewagen (VII) wordt gehoor gegeven aan de oproep: de keuze is gemaakt en de stap uit de oude situatie of het oude vertrouwde leven wordt genomen. Je gaat vanaf hier als het ware bewust de (levens)lessen van de mysteriescholen doorlopen om jezelf te ontwikkelen. De wagenmenner van de Zegewagen kent beide kanten, maar ze staan buiten hem, ze zijn nog niet geïntegreerd. Tijdens de ervaringen die hij zal opdoen in zijn leven, zal hij de twee mysteriescholen doorgronden en als een inwijding (bij de Maan en de Zon) afsluiten.

VII De Zegewagen
Bij de Zegewagen ben je op het punt belandt dat je de roep van je hart werkelijk gaat volgen, de oude vertrouwde situatie achterlaat (te vergelijken met de stad en het water achter hem) en vanuit eigen verantwoordelijkheid de wereld intrekt om je plek te vinden. De kennis en ervaringen uit de opvoeding worden meegenomen, maar je eigen pad gaan, staat nu voorop. De wagenmenner is ook hier te vergelijken met Horus, alleen heeft die op dit punt zijn onschuld verloren en trekt ten strijde tegen Seth om de dood op zijn vader te wreken. Horus werd het zonnekind genoemd en werd soms afgebeeld als een gevleugelde zonneschijf (vergelijk de cirkel met vleugels op de Zegewagen). Door de vergelijking met de zon stond hij ook voor het ego. Horus werd gezien als god van de magie en bestrijder van het kwaad.
Voor de wagen staan twee sfinxen, een zwarte en een witte. Ze staan symbool voor dualiteit, de mysterieuze tegengestelde krachten die (moeten) worden beheerst. Er zijn geen teugels dus de richting wordt bepaald met behulp van grote doelgerichte wilskracht. Hij bepaalt nu zijn eigen pad, is daar zelf verantwoordelijk voor en kijkt hoopvol naar de toekomst.
De sfinx gaf een raadsel op en wie niet in staat was het juiste antwoord te geven, werd door haar verslonden. Het raadsel was: Wie loopt ’s ochtends op vier benen, ’s middags op twee benen en ’s avonds op drie? Oedipus, op zoek naar helderheid over zijn afkomst, antwoordde de sfinx: “De mens kruipt als baby op alle vier (ochtend), als hij loopt doet hij dat op twee benen (middag) en op oudere leeftijd gebruikt hij een stok om op te steunen (avond).” Het antwoord was juist en de sfinx gooide zich van de rots.
De sfinx is een belangrijke fase op het pad naar zelfkennis en volwassenheid. De wagenmenner gaf het juiste antwoord en gaf aan te weten wat de mens was. Hij heeft hierdoor een verstandelijke overwinning behaald, maar om deze kennis in wijsheid (in innerlijk begrip en zelfkennis) om te zetten, heeft hij meer ervaring nodig. De opdracht van de sfinx blijft op dit bewustwordingsniveau dus nog staan: Mens, ken u zelve.

De Maan en de Zon
Op het pad dat volgt zullen inzichten, confrontaties, grenzen, verleidingen en openbaringen worden ervaren, allemaal lessen die het bewustzijn vergroten en dichterbij het gevoel van heel-zijn brengen. De Maan (kaart XVIII) is te vergelijken met het einde van het inwijdingspad in de mysterieschool van het linker maanoog van Horus. De menselijke natuur van emoties en gevoelens zijn verkend en doorlopen. Hier ben je op de plek aangekomen waar niets logisch is, waar de psychische energie regeert. De Egyptenaren hechtten veel belang aan het overwinnen van angst, omdat die emotie je ervan weerhoudt om verder te groeien naar het licht. Om angst hier op aarde te overwinnen werden trainingen en inwijdingen gegeven die te maken hadden met het beheersen van (doods)angst. Vanuit de tarot gezien heb je een pad afgelegd en de ervaringen onderweg hebben je ingewijd en steeds naar een volgend bewustzijnsniveau gebracht. Het niveau van bewustwording bij de Maan is als het ware een test om je gevoelens, emoties en angsten te doorgronden en beheersen. Door een licht te schijnen op de gevoelswereld, ook op angsten en vreemde gewaarwordingen, door de tijd te nemen om jezelf kalm en rustig te beschouwen en te begrijpen, wordt het onbewuste bewust gemaakt en kun je tegenstrijdigheden en innerlijke obstakels overstijgen. Als je voorbij je angsten en innerlijke beelden komt, stap je voorbij de zuilen en bereik je de Zon.
Het rechteroog van Horus werd het zonneoog genoemd, de mysterieschool waar kennis over het universum en heilige geometrie werd eigengemaakt. Op dit punt in de bewustzijnsontwikkeling zijn niet alleen angsten en emoties overwonnen (te vergelijken met de strijd tussen Horus en Seth, tussen licht en duisternis), maar ook het grote zicht op de relatie tussen de macrokosmos en de microkosmos is hier eigengemaakt. De inwijding op dit gebied is succesvol doorlopen en het bewustzijn van heelheid en onsterfelijkheid wordt ervaren als een deel van het zelf. De wereld van de tijdelijkheid wordt achtergelaten (de grijze muur).
De les ‘Ken u zelve’ heb je op dit punt bereikt en je bezit een helder, rationeel bewustzijn, je begrijpt de belangrijkste natuurwetten en hoe die invloed op jou en anderen hebben. Je ziet het grote geheel en snapt welke plek jij daarin inneemt. Het begrip van universele kennis en kosmische wetten zorgt ervoor dat ook de inzichten die je bij de Maan hebt opgedaan, een plek krijgen en de samenwerking van de linker- en de rechterhersenhelft. Zo ontstaat een gevoel van helderheid en verbondenheid en ervaar je geen duister en afgescheidenheid meer. Je voelt je heel. De Zon is daarom te vergelijken met een geslaagd einde van het inwijdingspad in de mysterieschool van het rechteroog van Horus.

Osiris en Isis
Op tarotkaart de Maan en de Zon volgen nog het Oordeel (XX) en de Wereld (XXI). Het Oordeel toont een opstanding, alsof een sluier wordt opgeheven en alles duidelijk zichtbaar is vanuit je mensenogen en vanuit je geestesoog. Je overstijgt het oude en hebt een duidelijk zicht. Je bent je bewust van de onsterfelijkheid van je geest, die zit nog in de stof (het lichaam), maar voelt zich er niet meer door gevangen. Dit geeft het gevoel van bevrijding en vernieuwing. Het bewustzijn is verbonden met het goddelijke en er wordt eenheid met het universum ervaren in plaats van het gevoel een afgescheiden deeltje te zijn.
De fase van heelwording die zich bij het Oordeel voltrekt, is te vergelijken met het verhaal over Osiris. Osiris en zijn echtgenote Isis waren het symbool voor onvoorwaardelijke liefde. Ze leefden als goddelijke mensen en regeerden over Egypte waardoor het land tot bloei kwam. Seth voelde zich in de schaduw van zijn broer Osiris gezet en was jaloers. Hij doodde Osiris door hem in een dichte kist in de Nijl te gooien. Maar Isis vond Osiris terug. Na een zoektocht vond Seth het dode lichaam van Osiris weer, sneed hem in veertien stukken en verspreidde die over heel Egypte. Ook dit keer zocht Isis en ze vond dertien lichaamsdelen die ze weer samenbracht. Het veertiende deel, de fallus, bleef onvindbaar. Dat deel vervaardigde ze met behulp van (Thoths) magie en daardoor werd ze zwanger. Osiris was weer heel, de creatieve stroom was hersteld en maakte hem onsterfelijk. Van de god van vruchtbaarheid en alle leven, werd hij de god van de dood en wederopstanding. Osiris werd heer van het dodenrijk, maar herleefde in zijn zoon Horus, die over de aarde regeerde.
De Osiris mythe beeldt de bewustzijnsontwikkeling en de wederopstanding van het leven uit. Osiris staat hier voor het zelf dat eerst heel is, dan wordt afgesneden van zichzelf, vervolgens ervaart hij (weer de oorspronkelijke) heelheid en onsterfelijkheid, en herleeft hij in een hoger bewustzijn. Osiris die uit de kist wordt bevrijdt, is symbolisch voor de bevrijding van het ware zelf. Het lichaam wordt niet meer als een doodskist ervaren, omdat hij uiteindelijk weer heel is en vanuit eenheid leeft.
De Wereld sluit de Grote Arcana af. Deze kaart geeft aan dat je hebt geleerd wat je moest leren en dat je vanuit het gevoel van heelheid en eenheid in jezelf de verbinding met het leven en de wereld aangaat. Je ervaart niet je hoger zelf, je bént je hoger zelf of Jezelf!

Tekst: Petra Stam

NB  In het voorjaar van 2014 verschijnt het boek ‘Isis en de 14 sleutels tot heelwording’ dat zij samen met Els Lijesen schreef.

 


https://www.facebook.com/PythiaTarot

Gerelateerd(e) boek(en)


Gerelateerd(e) auteur(s)

A3 boeken
Oosterveldweg 15
7274 DZ Geesteren
Nederland

T 0545 48 11 40

info@A3boeken.nl

KvK 30121964

BTW NL001506161B83

Verkoopvoorwaarden, retour- en verzendbeleidA3boeken @ Facebook A3boeken @ Twitter A3boeken @ Pinterest A3boeken RSS feed

Nieuws

27/07/2022 Veel geleerd - recensie
15/07/2022 Inspirerend - recensie
29/06/2022 De kaarten spiegelen inderdaad!
27/06/2022 De drie familiekaarten uit 'Spiegel van de zodiak'
 

Agenda